ผวจ.สุราษฎร์ธานี มอบเครื่องบำบัดสิ่งปนเปื้อนหอยสองฝา

ผวจ.สุราษฎร์ธานีมอบเครื่องบำบัด
ผวจ.สุราษฎร์ธานีมอบเครื่องบำบัดสิ่งปนเปื้อนหอยสองฝาให้แก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี จำกัดจำนวน 50 เครื่องผวจ.สุราษฎร์ธานีมอบเครื่องบำบัด วันที่ 24 ส.ค.61 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเครื่องบำบัดสิ่งปนเปื้อนหอยสองฝา โครงการ การศึกษาคุณภาพดินและน้ำในพื้นที่อ่าวบ้านดอนเพื่อกำหนดพื้นที่เหมาะสมต่อทำการประมง หรือเพาะเลี้ยงหอย งบพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตราย จากการปนเปื้อนของหอยนางรม และให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหอย ผู้ประกอบการร้านอาหาร มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการบำบัดหอย ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสร้างหอยนางรม ให้เป็นสินค้าคุณภาพและเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในวันนี้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับสำนักงานประมงเครื่องบำบัดสิ่งปนเปื้อนหอยสองฝา จำนวน 50 เครื่องให้แก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี จำกัด ณ ลานจอดรถศาลากลางสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่)   ผวจ.สุราษฎร์ธานีมอบเครื่องบำบัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า หอยนางรม เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเป็นเวลานาน จนถูกนำมาเป็น ส่วนหนึ่งในคำขวัญของจังหวัด รวมถึงได้รับการรับรองให้เป็นสินค้าซึ่งมีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอ่าวบ้านดอนแต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้ำในอ่าวบ้านดอนเปลี่ยนแปลงไป จากอดีตเป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุหลักจากของเสีย สารพิษ และมลภาวะจากแหล่งต่างๆ ซึ่ง สิ่งปนเปื้อนดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรงต่อปริมาณ คุณภาพ และความปลอดภัย อาหารของสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในอ่าวบ้านดอน โดยเฉพาะหอยนางรมซึ่งเป็นสัตว์น้ำซึ่งกินอาหาร ที่อยู่ในแหล่งน้ำโดยการกรองกิน (filter feeding) ทำให้มีโอกาสสะสมอันตรายประเภทต่างๆ อยู่ภายในตัวหอย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะในการได้รับอันตรายที่ปนเปื้อนในหอยนางรม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้เกษตรกรหรือผู้จำหน่าย ตลอดจนผู้ประกอบการร้านอาหาร มีการบำบัดคุณภาพหอยนางรม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และลดหรือกำจัดสิ่งที่อาจจะปนเปื้อนมากับหอยนางรม โดยผ่านกระบวนการพักหอยนางรมร่วมกันกับการใช้แสงอุลตราไวโอเลต และโอโซน เพื่อฆ่าเชื้อในน้ำทะเล ทำให้ได้หอยนางรมที่สะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคหอยนางรมมีความมั่นใจในการบริโภคมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันหอยนางรมที่ ผ่านกระบวนการนี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันคุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดี ทำให้ สามารถส่งไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศที่มักจะเข้มงวดด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารในระดับสูง เช่น สหภาพยุโรป สิงค์โปร หรือญี่ปุ่น ซึ่งในอนาคตหอยนางรมของไทยมีโอกาสที่จะไปเปิดตลาดในประเทศ เป็นอย่างมาก. ผวจ.สุราษฎร์ธานีมอบเครื่องบำบัดผวจ.สุราษฎร์ธานีมอบเครื่องบำบัด ที่มา https://www.facebook.com/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Loading...