อำเภอดอนสัก

อำเภอดอนสัก

คำขวัญของ อำเภอดอนสัก

เขาชะโงกเด่นสง่า แหล่งประมงล้ำค่า เทียบท่าเฟอร์รี น้ำตกสวยวิภาวดี บารมีหลวงพ่อจ้อย

ประวัติ อำเภอดอนสัก

ดอนสัก เป็นอำเภอที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกการปกครองมาจากอำเภอกาญจนดิษฐ์เมื่อปี พ.ศ. 2512 แบ่งการปกครองเป็น 3 ตำบล คือ ตำบลดอนสัก ตำบลชลคราม ตำบลไชยคราม ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2524 ได้ตั้งตำบลปากแพรกขึ้นอีกตำบลหนึ่ง รวมเป็น 4 ตำบล ดอนสัก ชลคราม ไชยคราม และปากแพรก
อำเภอดอนสัก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
       ทิศเหนือ ติดต่อกับอ่าวไทย (อำเภอเกาะสมุย)
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอขนอม (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
       ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสิชล (จังหวัดนครศรีธรรมราช) และอำเภอกาญจนดิษฐ์
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกาญจนดิษฐ์

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ที่มาของคำว่า ดอนสัก

คำว่า “ดอนสัก”ชื่อนี้ตั้งขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้ตั้งไม่มีหลักฐานปรากฏ แต่น่าจะสันนิษฐานได้ว่าชื่อนี้น่าจะเรียกตามสภาพภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ซึ่งพอจะสรุปได้ ๒ ประเด็นคือ
     ๑.เดิมบริเวณแถบนี้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ไม้สักเขา” เป็นไม้เนื้อแข็ง งอกขึ้นกระจัดกระจายทั่วไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยชาวบ้านนิยมตัดโค่นมาทำเสาบ้านหรือขนำ เพราะขนาดลำต้นไม่ใหญ่  ก่อนจะนำมาใช้งานจะต้องปอกเปลือกและนำไปลนไฟเสียก่อนเพราะมอดชอบชอนไช ปัจจุบันพันธ์ไม้ชนิดนี้ ยังมีหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ปริมาณน้อยมาก
     ๒.บริเวณพื้นที่อำเภอดอนสักในอดีตเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด สภาพพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารที่จะใช้ดำรงชีวิตของสัตว์เหล่านั้น จึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “ดอนสัตว์” ต่อมาชื่อนี้อาจจะเรียกผิดเพี้ยนมาเป็น “ดอนสัก” ก็อาจเป็นได้ 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอดอนสักแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่
1.ดอนสัก (Don Sak) 14 หมู่บ้าน
2.ชลคราม (Chonlakhram) 6 หมู่บ้าน
3.ไชยคราม (Chaiyakhram) 5 หมู่บ้าน
4.ปากแพรก (Pak Phraek) 16 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอดอนสักประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบล ดอนสัก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดอนสัก
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนสัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนสัก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองดอนสัก)
องค์การบริหารส่วนตำบล ชลคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชลครามทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยครามทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแพรก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากแพรกทั้งตำบล

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

วัดดอนสัก

โรงแรมที่พัก

ร้านอาหาร

แผนที่ อำเภอดอนสัก


ที่มา
http://www.donsakdistrict.go.th
https://th.wikipedia.org/

Loading...