อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 19 อำเภอ 131 ตำบล 1,074 หมู่บ้าน อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายชื่ออำเภอดังนี้
1.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  2.อำเภอกาญจนดิษฐ์  3.อำเภอดอนสัก  4.อำเภอเกาะสมุย
5.อำเภอเกาะพะงัน  6.อำเภอไชยา  7.อำเภอท่าชนะ  8.อำเภอคีรีรัฐนิคม  9.อำเภอบ้านตาขุน
10.อำเภอพนม  11.อำเภอท่าฉาง  12.อำเภอบ้านนาสาร  13.อำเภอบ้านนาเดิม
14.อำเภอเคียนซา  15.อำเภอเวียงสระ  16.อำเภอพระแสง 17.อำเภอพุนพิน 18.อำเภอชัยบุรี
19.อำเภอวิภาวดี

อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 35 เทศบาลตำบล และ 97 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลตำบลวัดประดู่
เทศบาลตำบลขุนทะเล

อำเภอกาญจนดิษฐ์
เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
เทศบาลตำบลท่าทองใหม่
เทศบาลตำบลช้างซ้าย
เทศบาลตำบลช้างขวา
เทศบาลตำบลกรูด

อำเภอดอนสัก
เทศบาลเมืองดอนสัก

อำเภอเกาะสมุย
เทศบาลนครเกาะสมุย

อำเภอเกาะพะงัน
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
เทศบาลตำบลบ้านใต้
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
เทศบาลตำบลเกาะเต่า

อำเภอไชยา
เทศบาลตำบลตลาดไชยา
เทศบาลตำบลพุมเรียง
เทศบาลตำบลเวียง

อำเภอท่าชนะ
เทศบาลตำบลท่าชนะ

อำเภอคีรีรัฐนิคม
เทศบาลตำบลท่าขนอน

อำเภอบ้านตาขุน
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อำเภอพนม
เทศบาลตำบลพนม
เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

อำเภอท่าฉาง
เทศบาลตำบลท่าฉาง

อำเภอบ้านนาสาร
เทศบาลเมืองนาสาร
เทศบาลตำบลพรุพี
เทศบาลตำบลคลองปราบ
เทศบาลตำบลท่าชี
เทศบาลตำบลควนศรี

อำเภอบ้านนาเดิม
เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอเคียนซา
เทศบาลตำบลเคียนซา
เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ

อำเภอเวียงสระ
เทศบาลตำบลเวียงสระ
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
เทศบาลตำบลเขานิพันธ์
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เทศบาลตำบลเมืองเวียง

อำเภอพระแสง
เทศบาลตำบลบางสวรรค์
เทศบาลตำบลย่านดินแดง

อำเภอพุนพิน
เทศบาลเมืองท่าข้าม

ที่มาของข้อมูล wikipedia

Loading...

ใส่ความเห็น